Home >

Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Lite geldig vanaf 1 december 2023

Artikel 1 Definities

De Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit betreffende fitnessactiviteiten. De Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot fitnessactiviteiten.
Fitness: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.
De Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ter zake van Fitness.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Fitness, die tussen de Ondernemer en de Consument worden gesloten.

Artikel 3 De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door het accepteren van de algemene voorwaarden van het lidmaatschap en is strikt persoonlijk.

Artikel 4 Bedenktijd

  1. Gedurende een bedenktijd van een week na het accepteren van de algemene voorwaarden, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten.
  2. Er geldt een 100% tevredenheidsgarantie op de Milon overeenkomsten.

Lite verklaart hierbij dat u recht heeft op 100% tevredenheidsgarantie indien u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U heeft minimaal 20 x milon training gedaan in 84 dagen (12 weken)
  • Alle 20 trainingen zijn als bezoeker geregistreerd in de milon PC
  • De 20e training valt binnen de 84 dagen (12 weken)

Artikel 5 Duur en beëindiging

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een vooraf bepaalde tijd. De overeenkomst dient te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken tegen het einde van de abonnementsduur, een en ander conform lid 4 van dit artikel. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd voortgezet. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 4 weken, vanaf  het eerstvolgende betaalmoment na ontvangst van de opzegging, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

2. Tussentijdse opzegging door de Consument is mogelijk indien:
– de Consument aantoonbaar een ander woonadres krijgt buiten de gemeente waar de vestiging plaatstvindt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor de Consument niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.
Als een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake.
– het voor de Consument als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. De aantoonbaarheid valt onder de verantwoordelijkheid van Consument.
Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van  4 weken, vanaf het eerstvolgende betaalmoment na ontvangst van de opzegging, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

3.  De Overeenkomst dient schriftelijk of, indien de Overeenkomst digitaal is aangegaan, digitaal of schriftelijk te worden opgezegd.

4. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is de Ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage.

5. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de Consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument gedurende een periode van langer dan 4 weken geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht.

6. Tussentijdse opzegging door de Ondernemer is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:
– de consument zich ondanks waarschuwing zodanig misdraagt dat van Ondernemer in redelijkheid voorzetting van het lidmaatschap niet kan worden gevergd.
– de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of jegens een contractant van de Ondernemer.

8. Indien de Ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Het resterende abonnementsgeld wordt in dat geval terugbetaald.

9. Bij gegronde reden kan in overleg van de bepalingen worden afgeweken door Lite.

Artikel 6 Prijs en prijswijzigingen

1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
2. De ondernemer is gerechtigd jaarlijks per 1 januari het abonnementsgeld aan te passen op basis van de CBS consumentenprijzenindex voor alle huishoudens, reeks 2015 = 100 van januari ten opzichte van januari van het voorgaande jaar.
3. Eventuele prijsverhogingen worden door de Ondernemer 4 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
4. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald.
5. Het is voor de consument niet mogelijk om de overeenkomst te ontbinden indien er sprake is van een prijsverhoging op basis van lid 2 en evenmin indien prijsaanpassingen direct voortvloeien uit de wet, zoals bijvoorbeeld die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst bestaat er wel het recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 4.

Artikel 7 Verplichtingen van de Ondernemer

1. De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.
2. De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
3. De Ondernemer staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
4. De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
5. De Ondernemer treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van waardevolle eigendommen van Consumenten.

Artikel 8 Verplichtingen van de Consument

1. De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
2. De Consument dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan de Ondernemer.
3. De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Ondernemer kenbaar te maken, zodat de Ondernemer uitleg kan geven.
4. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
5. Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door de Ondernemer beschikbaar gestelde fitnessruimtes. 6. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen.

Artikel 9 Tussentijdse wijzigingen

1. De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesrooster, programma’s en openingstijden. De Ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.
2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument heeft de Consument gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald.

Artikel 10 Betaling

1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.
2. Bij niet tijdige betaling is de Consument van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door de Ondernemer schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5  BW in rekening te brengen. Voorts is de Ondernemer bevoegd om de Consument de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.
4. Indien de Consument niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Ondernemer bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Ondernemer komt. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen.

2. De Ondernemer zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De dekking van deze verzekering bedraagt minimaal €1.000.000 per geval. De aansprakelijkheid van de Ondernemer is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.

3. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.

Artikel 12 Klachten

1. De Ondernemer beschikt over een bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de  klachten overeenkomstig deze procedure.

2. De Consument dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen twee maanden nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd – bij de Ondernemer in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.

3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter zake verliest.

4. De Ondernemer beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk  doch uiterlijk binnen vier weken – gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de Ondernemer per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 13 Geschillencommissie

1. Geschillen tussen de Ondernemer en de Consument die betrekking hebben op:  – de totstandkoming van Overeenkomsten of, – de uitvoering van Overeenkomsten,
kunnen zowel door de Consument als door de Ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Sport en Beweging, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).

2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de Consument zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig Artikel 12 bij de Ondernemer heeft ingediend.

3. Het geschil wordt schriftelijk aanhangig gemaakt onder vermelding van de naam van de Consument en de Ondernemer, een duidelijke en volledige omschrijving van het geschil en overlegging van eventuele bewijsmiddelen.

4. Wanneer de Consument een geschil voorlegt aan de eschillencommissie, is de Ondernemer aan deze keuze gebonden. Als de Ondernemer een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de Consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

5. Geschillen die betrekking hebben op de niet-betaling van het abonnementsgeld en waaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt, of betrekking hebben op dood, lichamelijk letsel of ziekte worden bij uitsluiting van Geschillencommissie beslecht door de rechter.

6. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

7. De Geschillencommissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. De uitspraak is bindend voor beide partijen. Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend plaatsvinden door het advies binnen twee maanden na de verzending van het advies aan de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies alleen vernietigen indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 14 Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

Uw privacy is veilig bij ons

Omdat Lite wilt weten wie u bent, wat uw doelen zijn, wat uw voortgang is en of er beperkende factoren zijn die voor de trainers van belang zijn om te weten, hebben we uw persoonsgegevens nodig. Deze verzamelen we bij inschrijving en intake. Deze gegevens zijn vanaf dat moment puur voor medewerkers binnen onze organisatie te gebruiken. Lite geeft geen persoonsgegevens aan derden tenzij daar een concrete aanleiding voor is zoals:

  • We registreren uw gegevens in de software behorende bij de Milon Cirkel teneinde u een maatwerk trainingsprogramma te kunnen bieden en zicht te houden op uw voortgang.
  • We registreren uw gegevens in de software vanVytal teneinde u een passend voedingsprogramma te bieden.
  • We registreren uw gegevens in de software van Health Planner zodat we u tijdig kunnen benaderen mocht u een tijdje niet geweest zijn of uw afspraak hebben gemist. Daarnaast voorzien we u soms via deze software van belangrijke informatie, zoals een nieuwsbrief.
  • We registreren uw gegevens in onze ledenadministratie Virtuagym  zodat het duidelijk is welke mogelijkheden bij het door u gekozen lidmaatschap horen en kunnen we overzichtelijk alle betalingen bijhouden.

Uiteraard heeft u altijd de mogelijkheid uw gegevens zelf in te zien of zelfs aan te geven dat u niet meer wil dat we ze gebruiken voor één of meerdere doeleinden. Het gebruik van bepaalde faciliteiten kan daardoor onmogelijk worden en is geen reden om het lidmaatschap voortijdig te kunnen beëindigen. Als lid bent u altijd zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren van uw contactgegevens. Dit geldt ook bij tussentijdse wijziging van uw (mail)adres of andere gegevens.

Onderstaand kunt u ons privacydossier inzien. Daarin maken we duidelijk welke stappen wij als organisatie zetten om uw privacy op de juiste manier te verwerken.

Privacydossier

Sinds de komst van de AVG is aangekondigd heeft Lite ervoor gezorgd op de hoogte te zijn van de wensen en plichten van onze organisaties. Er is gebruik gemaakt van diverse informatiebronnen, interactie met brancheorganisatie Actief NL (voorheen Fit!Vak), literatuur gelezen en er is overleg geweest met collega ondernemers en leveranciers. Onderstaande leveranciers worden door onze clubs gebruikt voor het verwerken van persoonsgegevens:

Milon Care; de software behorende bij de Milon toestellen. Hierin staan behalve uw naam ook geboortedatum, gewicht en eventuele klachten. Deze gegevens dienen ertoe dat de trainers op de hoogte zijn van de voortgang, contact kunnen opnemen indien nodig en altijd zorgen voor een veilige, verantwoorden en uitdagende training voorzien van maatwerk begeleiding.

Vytal; de software om voedingsplannen te maken. Hierin staan behalve uw naam, ook mailadres, geboortedatum, gewicht en vetpercentage. Deze gegevens dienen ertoe dat de trainers op de hoogte zijn van de voortgang, contact kunnen opnemen indien nodig en altijd zorgen voor een optimaal voedingsprogramma voorzien van maatwerk begeleiding.

Virtuagym; de software die ervoor zorgt dat we betalingen kunnen opmaken. Hierin staan behalve uw naam, ook adresgegevens, e-mail en bankgegevens. Deze gegevens dienen ertoe dat we controle kunnen uitoefenen op de juistheid van gebruikmaking van de faciliteiten / lidmaatschappen, we de incasso kunnen doen en inzicht hebben in de juiste verwerking daarvan. Deze gegevens worden via een softwarekoppeling (deels) ook inzichtelijk in Health Planner.

Health Planner; de software die ervoor zorgt dat we onze leden kunnen volgen en afspraken kunnen maken teneinde periodiek contact te houden met onze trainers en eventueel uitval te voorkomen. Hierin staan via een koppeling enkele gegevens die ook in Virtuagym staan en wordt een historie opgebouwd van afspraken.

Met alle bovengenoemde leveranciers is een verwerkersovereenkomst opgesteld en daarin kenbaar gemaakt alle plichten voortkomend uit de AVG na te leven.